Ενότητες
Εργασίας
 • ΕΕ1: Συγκέντρωση, και ανάλυση δεδομένων σχετικά με την γενετική σύσταση της κτηνοτροφικής μονάδας, τον έλεγχο των αποδόσεων και τον σχεδιασμό των συζεύξεων. Επιλογή των καταλληλότερων ζώων για αιμοληψία και γονοτύπηση

  Π.1.1: Έλεγχος γενετικής σύσταση της κτηνοτροφικής μονάδας, αποδόσεων και σχεδιασμός των συζεύξεων

 • ΕΕ2: Επιλογή σπέρματος ταύρων και τεχνητή σπερματέγχυση

  Π.2.1: Επιλογή σπέρματος ταύρων για την γονιμοποίηση των επιλεχθέντων αγελάδων μέσω τεχνητής σπερματέγχυσης

 • ΕΕ3: Έλεγχος εγκυμοσύνης

  Π.3.1: Έλεγχος εγκυμοσύνης οχευμένων αγελάδων

 • ΕΕ4: Παραγωγή και συλλογή του Α2 γάλακτος

  Π.4.1: Διαχείριση κτηνοτροφικής μονάδας και παραγωγή Α2 γάλακτος

 • ΕΕ5: Επεξεργασία του γάλακτος και παραγωγή τελικού προϊόντος

  Π.5.1: Παραγωγή, επεξεργασία και εμφιάλωση Α2 γάλακτος

 • ΕΕ6: Συντονισμός έργου και διάδοση των αποτελεσμάτων

  Π.6.1:  Ανάπτυξη & ενημέρωση ιστοσελίδας & Social Media

  Π.6.2:  Δημοσιεύσεις στο Ε.Α.Δ. & στο Δίκτυο της ΕΣΚ, συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση ημερίδας, δημιουργία εντύπων